jazyk

CZ

Oznámenie o ochrane údajov – Webová stránka spoločnosti Bodo Möller Chemie GmbH

I. Všeobecné
1. Rozsah

V nasledovnom dokumente by sme vám radi poskytli informácie o tom, ako my, spoločnosť Bodo Möller Chemie GmbH, (ďalej už len „my“, aj ako zamlčaný podmet „my“ vo vete, alebo „nás/nám“ alebo „prevádzkovateľ“) zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate našu webovú stránku, kontaktný formulár alebo informačný leták.
2. Prevádzkovateľ spracovania osobných údajov a úradník pre ochranu údajov
a. Prevádzkovateľ

Bodo Möller Chemie GmbH
Senefelderstraße 176
D-63069 Offenbach am Main
Tel: +49 (0) 69 838326-0
Fax: +49 (0) 69 838326-199
info@bm-chemie.de
www.bm-chemie.de

b. Úradník pre ochranu údajov
Peter Weiss
Bodo Moeller Chemie GmbH
Senefelderstraße 176
D-63069 Offenbach
Tel: +49 (0) 69 838326-0
Fax +49 (0) 69 838326-166
E-mail: privacy@bm-chemie.de

3. Definície
3.1 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov - Nariadenie GDPR

Nariadenie GDPR je Nariadenie (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
3.2 Príjemca
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sa zverujú osobné údaje, či už je to tretia strana alebo nie. Verejné orgány, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétnej otázky v súlade so zákonmi Únie alebo členského štátu, sa však za príjemcov nepovažujú; spracúvanie údajov zo strany týchto verejných orgánov je v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov podľa účelov spracovania.
3.3 Osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby (článok 4 odsek 1 Nariadenia GDPR).
3.4 Spracovanie údajov
Každý úkon alebo súbor úkonov s osobným údajom alebo súborom osobných údajov, či už automatickými prostriedkami alebo nie, ako napríklad zbieranie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uskladnenie, úprava alebo zámena, získavanie, konzultácia, použitie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, zosúladenie alebo kombinácia, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie (článok 4 odsek 2 GDPR).
3.5 Prevádzkovateľ
Podľa článku 4, odseku 7 Nariadenia GDPR Prevádzkovateľ určuje účely a spôsoby spracovania Osobných údajov samostatne alebo spolu s inými.
II. Účely a právny základ spracúvania údajov
1. Spracúvanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky a ako súčasť marketingových opatrení na webových stránkach tretej strany a sociálnych sieťach

Keď si vyžiadate našu webovú stránku, váš prehliadač prenesie isté údaje do nášho webového serveru. Deje sa to z technických príčin a je to potrebné preto, aby sa vám sprístupnila požadovaná informácia. Pre umožnenie vášho prístupu k webovej stránke sa zbierajú nasledujúce údaje, ktoré sa uložia v stručnej podobe a použijú sa:

 • IP adresa
 • Dátum a čas prístupu
 • Rozdiel medzi časovým pásmom a Greenwichským časom (z angl. GMT – Greenwich Mean Time)
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP
 • Prenesný objem dát
 • Webová stránka, ku ktorej sa vyžaduje prístup
 • Prehliadač, nastavenia jazyka, verzia operačného systému prehliadača a povrch

Okrem toho, v záujme ochrániť naše oprávnené záujmy, uložíme tieto údaje na obmedzené časové obdobie, aby sme boli schopní spustiť sledovanie osobných údajov v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo v prípade pokusu o takýto prístup. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR máme povolenie spracúvať vaše osobné údaje.
1.1 Súbory cookies
Táto webová stránka používa tzv. súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené v pamäti vášho terminálu prostredníctvom vášho prehliadača. Súbory cookies nedokážu spúšťať programy, ani prenášať vírusy do vášho počítača. Slúžia na to, aby bol internet pre užívateľov priaznivejší a celkovo efektívnejší.
So zreteľom na dôležitosť ochrany údajov a naše povinnosti zachovať transparentnosť nižšie uvádzame informácie o súboroch cookies, o tom, ako ich používame na našej webovej stránke, a aké máte možnosti v prípade, že by ste ich radšej deaktivovali aj napriek ich výhodám.

1.1.1 Terminológia
V snahe pochopiť súbory cookies a to, ako sa dajú ovládať, môže pomôcť znalosť určitej terminológie:

 • Súbory cookies nainštalované vo vašom zariadení organizáciou, ktorá spravuje vami navštívenú webovú stránku, sú známe ako súbory cookies „prvej strany“.
 • Súbory cookies nainštalované vo vašom zariadení prostredníctvom webovej stránky, ktorú navštveujete, inou organizáciou, sa označujú ako súbory cookies „tretích strán“. Príkladom je súbor cookie nastavený špecializovanou spoločnosťou pre analýzy webových stránok, ktorý poskytuje majiteľovi webovej stránky údaje o počtoch návštevníkov jeho webovej stránky.
 • Tzv. trvalé súbory cookies (angl. persistent cookies) ostávajú vo vašom zariadení aj po tom, čo zavriete svoj internetový prehliadač. Aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá vytvorila ten konkrétny súbor cookie. Ak sa napríklad trvalý súbor cookie používa na webovej stránke, aby si zapamätal vaše prihlasovacie údaje, nemusíte tieto údaje vkladať zakaždým, keď navštívite túto webovú stránku.
 • Relačné súbory cookies (angl. session cookies) sú naopak dočasné a zvyčajne umožňujú fungovanie webovej stránky, napr. povolia užívateľovi presun zo stránky na stránku bez toho, aby sa musel znova prihlásiť. Akonáhle zavriete svoj prehliadač, všetky relačné súbory cookies sa vymažú.
 • Súbory flash cookies sú nainštalované z webových stránok, ktoré obsahujú médiá (napr. videoklipy). Toto si vyžaduje konkrétny softvér. Vďaka tomuto sa dá obsah stiahnuť a informácie uložiť rýchlejšie, napr. to, že došlo k prístupu k obsahu práve z vášho zariadenia.

1.1.2 Súbory cookies, ktoré používame

Pre zlepšenie skúsenosti užívateľa používa táto webová stránka trvalé a relačné súbory cookies za účelmi opísanými nižšie. Tieto súbory cookies sú vo všeobecnosti súbory cookies prvej strany, ale môžu to byť aj súbory cookies tretích strán.
(1) Funkčnosť webovej stránky
Súbory cookies kľúčové pre technické fungovanie našej webovej stránky alebo tie, ktoré poskytujú službu alebo vami vyžiadanú možnosť. Napríklad súbor cookie, ktorý si „pamätá“ overovacie údaje, vďaka čomu môžete ostať prihlásení v bezpečných zariadeniach internetbankingu, alebo súbor cookie, ktoré si pamätá krajinu či vami zvolený jazyk.
(2) Analýza výkonu webovej stránky
Súbory cookies, ktoré nám pomáhajú vylepšovať webovú stránku tým, že nám poskytujú súhrnnú štatistiku o tom, koľko užívateľov ju navštevuje, ktoré časti stránky sú najsledovanejšie a zobrazujú mesto alebo región týchto užívateľov. Môže ich nainštalovať poskytovateľ analýz ako tretia strana podľa zmluvy s nami.

(3) Súbory cookies na sledovanie a zameriavanie cieľových skupín (angl. tracking and targeting)
Aby sme bol schopní poskýtnuť vám čo najrelevantnejšie informácie o našich produktoch a službách, používame súbory cookies, ktoré nás upozorňujú na obsah, ktorý ste si na našej webovej stránke pozreli.
Túto informáciu môžeme taktiež použiť pre účely našich reklamných kampaní na stránkach tretích strán. V tom prípade môžeme taktiež prijať informácie o webových stránkach našich marketingových partnerov, na ktorých ste videli naše reklamy. Rovnako môžu aj tretie strany zobrazovať svoje reklamy na našej webovej stránke a môžu dostať upozornenie o tom, že ste navštívili našu webovú stránku.
1.1.3 Ako spravovať súbory cookies a právny základ
Bez vášho výslovného súhlasu neprenesieme informácie uložené v súboroch cookies tretím stranám. Našu webovú stránku si taktiež môžete pozrieť bez súborov cookies. Aby ste predišli tomu, že váš internetový prehliadač bude používať súbory cookies, môžete (1) odmietnuť používanie súborov cookies pri vstupe na našu webovú stránku prostredníctvom vrstvy súborov cookie, ktorá prekryje obrazovku, alebo (2) deaktivovať používanie súborov cookies prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača. Môžete použiť pomocné funkcie vášho internetového prehliadača, aby ste zistili ako v ňom súbory cookies deaktivovať a/alebo vymazať. Prosím, vezmite na vedomie, že deaktivácia/vymazanie súborov cookies sa môže odraziť na istých funkciách vašej webovej stránky, ktoré nebudú ďalej fungovať tak, ako sa od nich očakáva. Súbory cookies, ktoré môžu byť potrebné pre isté funkcie našej webovej stránky, sú uvedené nižšie. Okrem toho deaktivácia/vymazanie súborov cookies ovplyvňuje len internetový prehliadač použitý pre tento účel. Pre iné internetové prehliadače sa teda deaktivácia/vymazanie súborov cookies musí zopakovať.
Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR máme povolenie používať funkčné súbory cookies (angl. functional cookies). Súbory cookies a iné analytické techniky používame len s vaším predošlým slobodným súhlasom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Svoj súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, vyjadrujete kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“, odstránením vrstvy súborov cookie, ktorá prekryje obrazovku, alebo tým, že pokračujete v aktívnom používaní našej webovej stránky.
Tento údaj máme uložený dovtedy, kým vyprší platnosť príslušného súboru cookie, alebo kým ho vymažete.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov použitím súborov cookies a o tom, ako zrušiť váš predošlý slobodný súhlas, poskytujú príslušné oddiely v rámci tohto dokumentu.
1.2 Webové analýzy
1.2.1 Nástroj na analýzu Google Analytics

(1) Táto webová stránka používa nástroj na analýzu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia využívajú stránku. Informácie o tom, ako využívate túto webovú stránku, ktoré súbory cookie vygenerujú, sa zvyčajne presunú do serveru Google v USA a tam sa uložia. Ak sa však na tejto webovej stránke aktivizuje anonymizácia IP adries, Google vopred obmedzí vašu IP adresu na členské čtáty Európskej únie alebo iné štáty zahrnuté v zmluve o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa do serveru Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa zostruční. V mene obslužného pracovníka webovej stránky, spoločnosť Google použije túto informáciu na vyhodnotenie vášho využívania webovej stránky, na zostavenie hlásení o aktivite na webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb spojených s webovou stránkou a používaním internetu obslužnému pracovníkovi webovej stránky.
(2) IP adresa prenesená vašim prehliadačom do kontextu Google Analytics sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google.
(3) Odmietnuť používanie súborov cookies môžete tým, že vyberiete vhodné nastavenia na vašom prehliadači. Prosím, vezmite však na vedomie, že ak tak urobíte, možno sa vám nebude dať plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Svoj súhlas môžete odvolať a zabrániť spoločnosti Google v zbieraní údajov, ktoré vygeneruje súbor cookie, a ktoré súvisia s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý nájdete na nasledovnom odkazehttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Táto webová stránka používa nástroj Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“. V dôsledku toho sa IP adresy ďalej spracúvajú v skrátenej forme, tak aby sa dal vylúčiť vzťah s konkrétnou osobou. Pokiaľ zozbierané údaje o vás zahŕňajú odkaz na vašu osobu, táto referencia sa okamžite vyradí a osobné údaje sa ihneď vymažú.
(5) Google Analytics používame na analýzu a pravidelné vylepšovanie používania našej webovej stránky. Dokážeme vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás ako užívateľa zaujímavejšou. Pre výnimočné prípady, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA sa spoločnosť Google podriadila štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

(6) Informácie o tretej strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.
Podmienky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Ochrana údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
Ochrana súkromia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

1.2.2 Remarketing v službe Google Analytics
(1) Naše webové stránky používajú funkcie remarketingu v službe Google Analytics v spojení s funkciami systémov Google AdWords a Google DoubleClick pre viaceré zariadenia (pozri oddiely 1.2.3 a 1.2.4). Posyktovateľ je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
(2) Táto funkcia umožňuje spájanie cieľových skupín reklamy vytvorených pomocou služby Google Analytics Remarketing s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick pre viaceré zariadenia. Takýmto spôsobom sa reklamné správy prispôsobené individuálnym potrebám užívateľa upravené pre vás na základe vášho predošlého používania a surfovania na terminálovom zariadení (napr. na mobilnom telefóne) môžu zobraziť tiež na iných koncových zariadeniach (napr. na tablete alebo PC).
(3) Ak ste vyjadrili svoj súhlas, spoločnosť Google s týmto účelom prepojí váš web a históriu prehliadania aplikácií s vašim účtom Google Account. Týmto spôsobom sa môžu reklamné správy prispôsobené individuálnym potrebám užívateľa dodať do všetkých zariadení, cez ktoré sa prihlásite do svojho účtu Google Account. Pre podporu tejto vlastnosti zbiera Google Analytics overené identifikačné údaje užívateľa, ktoré sa dočasne spájajú s našimi údajmi v Google Analytics, aby sa tak dali zadefinovať a vytvoriť cieľové skupiny pre reklamu na viacerých zariadeniach.
Svoj súhlas na remarketing/zameriavanie sa na cieľovú skupinu (angl. targeting) na viacerých zariadeniach (angl. cross-device) môžete zrušiť deaktiváciou personalizovanej reklamy na svojom účte Google Account pomocou nasledovného odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb .
(4) Zhrnutie údajov zozbieraných vo vašom účte Google Account stojí výlučne na vašom súhlase, ktorý môžete spoločnosti Google udeliť alebo odobrať (čl. 6 (1) (a) Nariadenia GDPR). V prípade úkonov spojených so zbieraním údajov, ktoré nie sú zahrnuté vo vašom účte Google Account (napr. preto, že nemáte účet Google Account alebo ste boli proti ich zahrnutiu do účtu), je zbieranie údajov založené na vašom predošlom slobodnom súhlase, ktorý ste nám vyjadrili (Čl. 6 ods. 1) písm. a) Nariadenia GDPR).
Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti Google navštívte https://www.google.com/policies/technologies/ads/ .
(5) Táto webová stránka používa funkciu „demografických vlastností“ služby Google Analytics. Toto umožňuje vytvorenie hlásení, ktoré obsahujuú informáciu o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklám spoločnosti Google spojených so záujmami a z údajov o návštevníkovi od poskytovateľov, ktorí predstavujú tretie strany. Tieto údaje sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe. Túto vlastnosť môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach zobrazenia vo vašom účte Google Account alebo môžete službe Google Analytics zabrániť v zbieraní vašich údajov kliknutím na nasledovný odkaz. Súbor cookie na odmietnutie (tzv. opt-out cookie) je súbor, ktorý zabraňuje zbieraniu vašich údajov o ďalších návštevách tejto webovej stránky: Deaktivovať službu Google Analytics.
Týmto vyhlasujete zrušenie vášho súhlasu.
Pre bližšie informácie o tom, ako služba Google Analytics narába s údajmi užívateľa a o ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti Google navštívte https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
1.2.3 Služba Google Adwords
(1) Naša webová stránka využíva službu Google Adwords. Google AdWords je reklamný program online od spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). V rámci služby Google AdWords používame funkciu remarketing. Funkcia remarketing nám umožňuje prezentovať užívateľom našej webovej stránky reklamy založené na ich záujmoch na iných webových stránkach v rámci reklamnej siete Google Display Network (na samotnom Google, tzv. Google ads alebo na iných webových stránkach). Za týmto účelom sa analyzuje interakcia medzi užívateľmi na našej webovej stránke, napr. o ktoré ponuky mal užívateľ záujem, aby sme boli schopní zobraziť cielenú reklamu užívateľom aj po tom, čo navštívia našu webovú stránku na iných stránkach. Pre dosiahnutie vyššie uvedeného ukladá Google číslo v prehliadačoch užívateľov, ktorí navštívia isté služby spoločnosti Google alebo webové stránky na reklamnej sieti Google Display Network. Toto číslo známe ako „cookie“ sa používa na zaznamenanie návštev týchto užívateľov. Toto číslo sa používa na jedinečnú identifikáciu webového prehliadača na konkrétnom počítači, a nie na určenie osoby.
(2) Svoj predošlý súhlas môžete zrušiť a deaktivovať používanie súborov cookies spoločnosťou Google pomocou nasledovného odkazu nižšie a stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu z tejto stránky https://www.google.com/settings/ads/plugin . Pre bližšie informácie o Google Re-marketing a ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti Google navštívte, prosím: http://www.google.com/privacy/ads.
(3) Okrem toho pri používaní služby Google AdWords používame tzv. Conversion Tracking (služba pre meranie úspechu reklám umiestnených na Google). Keď kliknete na reklamu od spoločnosti Google, do vášho počítača alebo zariadenia sa dostane súbor cookie conversion tracking. Tieto súbory cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a použijú sa len na identifikáciu osoby. Informácie zozbierané súborom cookie conversion sa používa na vygenerovanie štatistík o konverzii pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzie.
(3) Zrušiť svoj súhlas a odmietnuť používanie súborov cookies môžete tým, že vyberiete vhodné nastavenia na vašom prehliadači. Prosím, vezmite však na vedomie, že ak tak urobíte, možno sa vám nebude dať využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Vo svojom prehliadači navyše môžete deaktivovať reklamy založené na vašich záujmoch na Google a reklamy spoločnosti Google založené na vašich záujmoch na webe (v rámci reklamnej siete Google display network) kliknutím na „Vypnúť“ (Off) nahttp://www.google.de/settings/adsalebo ich deaktivovať nahttp://www.aboutads.info/choices/. Pre viac informácií o vašich voľbách a ochrane súkromia na Google navštívte, prosím https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 .
(5) Pre výnimočné prípady, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sa spoločnosť Google podriadila štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
1.2.4 Služba DoubleClick od spoločnosti Google
(1) Táto webová stránka používa marketingový nástroj online od spoločnosti Google s názvom DoubleClick. Double-Click používa súbory cookies na ponúkanie reklám vhodných pre užívateľov, zlepšenie hlásení o výkone kampaní a na predídenie tomu, že užívateľ uvidí tie isté reklamy viac než raz. Google používa súbor cookie ID na sledovanie toho, ktoré reklamy sú zobrazené, a v ktorom prehliadači, a zabraňuje tomu, aby sa zobrazili viac než raz. Navyše môže DoubleClick použiť súbor cookie ID na zbieranie konverzií spojených so žiadosťou o reklamu. K tomuto dochádza napríklad vtedy, keď užívateľ vidí double-click reklamu a neskôr navštívi webovú stránku reklamcu pomocou rovnakého prehliadača a niečo si na nej kúpi. Podľa spoločnosti Google, súbory cookies DoubleClick neobsahujú nijaké osobné informácie.
(2) Kvôli použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky vytvorí priame pripojenie na server Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov zozbieraných spoločnosťou Google prostredníctvom tohto nástroja, a preto vás chceme informovať podľa rozsahu našich vedomostí: Integráciou služby DoubleClick spoločnosť Google získava informácie, že ste vyhľadali príslučnú časť našej prítomnosti na internete alebo ste klilkli na reklamu od nás. Ak ste zaregistrovaný/á v službe Google, spoločnosť Google môže stotožniť vašu návštevu s vašim účtom. Aj keď nie ste zaregistrovaný/á do Google alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ získa a uloží vašu IP adresu.
(3) Svoj predošlý slobodný súhlas môžete zrušiť a zabrániť účasti na tomto postupe sledovania rôznymi spôsobmi:
a) primeraným nastavením vášho softvéru prehliadača, konkrétne potlačenie súborov cookies tretích strán znamená, že nebudete dostávať nijaké reklamy od poskytovateľov, ktorí predstavujú tretie strany;
b) zamedzením súborov cookies conversion tracking nastavením vášho prehliadača na blokovanie súborov cookies z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads , ktorá sa vymaže, keď vymažete svoje súbory cookies;
c) deaktivovaním reklám na základe záujmov od poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoriadiacej kampane „About Ads“ prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices ", toto nastavenie sa vymaže, ak vymažete svoje súbory cookies;
d) trvalým deaktivovaním vo vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome na odkazehttp://www.google.com/settings/ads/plugin .
Prosím, vezmite na vedomie, že v tomto prípade možno nebudete môcť použiť všetky funkcie tejto ponuky.
(4) Pre viac informácií o službe DoubleClick od spoločnosti Google navštívte, prosím https://www.google.de/doubleclick a http://support.google.com/adsense/answer/2839090 , a pre všeobecné informácie o ochrane údajov zo strany spoločnosti Google navštívte: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 . Prípadne môžete navštíviť webovú stránku spoločnosti Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org . Spoločnosť Google sa podriadila štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
1.3 Prepojenia na webové stránky sociálnych médií
Na našej webovej stránke nájdete odkazy na siete sociálnych médií akými sú Facebook alebo Twitter. Nie sú to zásuvné moduly od poskytovateľov Facebook či Twitter, ktoré už prenášajú údaje poskytovateľovi, keď sa stránka načíta, a užívatelia na to nemajú žiadny vplyv. Za tlačidlami vedúcimi k sieťam sociálnych médií stojí len odkaz na sieť sociálnych médií vrátane prenosu webovej stránky, ktorá sa zdieľa. Z webovej stránky sa do siete sociálnych médií neprenášajú žiadne údaje užívateľov. Ak ste už prihlásený/á v príslušnej službe sociálnych médií v čase kliknutia na tlačidlo, dialógové okno o zdieľaní to zaznamená tak, aby ste mohli obsah priamo zdieľať. Ak sa tak nestane, systém si vyžiada, aby ste sa do siete sociálnych médií prihlásili. Od tohto bodu ďalej budete na webovej stránke príslušnej siete sociálnych médií. Informácie o spracovaní údajov príslušných poskytovateľov nájdete nižšie.

1.3.1 Facebook:
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 9430494025, USA; Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin; Írsko („Facebook“)
http://www.facebook.com/policy.php;
Pre bližšie informácie: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo .
Facebook sa podriadil štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.3.2 Twitter: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Pre bližšie informácie kliknite na: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
2. Kontaktný formulár
Môžete nás priamo kontaktovať prostredníctvom kontaktných formulárov dostupných na našej webovej stránke. Konkrétne nám môžete poskytnúť nasledovné informácie:

 • Spoločnosť, priemysel
 • Krstné meno a priezvisko, oslovenie
 • Poštové smerovacie číslo, mesto, krajina
 • Kontaktné údaje (napr. emailová adresa, telefónne číslo)
 • Správa
 • Súvisiaca skupina produktov (napr. lepiace látky, textilná chémia)

Informácie, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom kontaktných formulárov, zbierame, spracúvame a používame výlučne pre spracovanie vašej konkrétnej požiadavky. Spracúvanie údajov je preto oprávnené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Ak je kontakt emailom zameraný na uzavretie zmluvy, právnym základom pre spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.
3. Žiadosti emailom
Môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailu. Ak nám pošlete email, zbierame, ukladáme a spracúvame nasledovné údaje:

 • Krstné meno a priezvisko,
 • emailová adresa,
 • kontaktný údaj určený podpisom,
 • obsah vašej správy a
 • priložené súbory.

Spracúvanie údajov prebehne len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre odpoveď na vašu žiadosť a pre korešpondenciu s vami.
Právny základ pre požiadavky emailom je definovaný článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Ak je kontakt emailom zameraný na uzavretie zmluvy, právnym základom pre spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.
Zozbierané údaje sa používajú len na účely odpovede na vašu požiadavku. Údaje nazbierané počas procesu prenosu sú potrebné pre prevenciu zneužitia funkčnosti a na zaistenie bezpečnosti našich systémov.
Tieto údaje budú uložené len dokým plne zodpovieme vašu požiadavku k vašej spokojnosti a ukončí sa proces, a pokým sa nevyskytnú žiadne povinnosti uchovávania údajov, ktoré si to vyžadujú.
4. Informačný email a leták
S vašim súhlasom môžete odoberať náš informačný leták, ktorým vás budeme informovať o našich aktuálnych zaujímavých ponukách a inováciách produktov. Tovary a služby v reklamách sú vymenované v písomnom súhlase.
Pre odberanie nášho informačného letáku používame tzv. postup dvojitého prihlásenia. Potom čo sa zapíšete k odberu nášho informačného letáku na našej webovej stránke vám pošleme správu na uvedenú emailovú adresu so žiadosťou o potvrdenie. Ak nepotvrdíte svoj odber do [24 hodín], vaša informácia sa zablokuje a v priebehu jedného mesiaca sa automaticky vymaže. Navyše ukladáme vaše IP adresy a čas registrácie a potvrdenie. Účelom tohto postupu je to, aby sme boli schopní dokázať vašu registráciu a v prípade potreby objasniť možné zneužitie vašich osobných údajov.
Pre zaslanie informačného letáku používame vašu emailovú adresu rovnako ako vaše meno a titul, aby sme poslali leták priamo vašej osobe. Náznak bližších, samostatne označených údajov je dobrovoľný a používa sa na oslovenie vašej osoby. Po vašom potvrdení uložíme vašu emailovú adresu pre účel zaslania informačného letáku. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f.) Nariadenia GDPR.
Svoj súhlas s odoberaním informačného letáku môžete kedykoľek zrušiť a ukončiť odber informačného letáku. Zrušenie môžete vyhlásiť kliknutím na odkaz uvedený v každom emaile s informačným letákom alebo zaslaním emailu na [unsubscribe@bm-chemie.com] alebo poslaním správy na kontaktné údaje uvedené vo výtlačku.
III. Kategórie príjemcov
1. Prenos údajov s cieľom ich spracovania v našom mene

Na spracovanie niektorých vašich údajov využívame špecializovaných poskytovateľov služieb. Našich poskytovateľov služieb vyberáme starostlivo a pravidelne ich kontrolujeme. Osobné údaje spracúvajú len v našom mene a v striktnom súlade s našimi pokynmi na základe primeraných zmlúv o spracúvaní na objednávku.
Využívame externých poskytovateľov IT služieb, konkrétne na to, aby sme vám poskytli naše platformy, databázy a nástroje pre naše produkty a služby (napr. našu webovú stránku, posielanie informačných letákov a emailov), aby sme vytvorili analýzu správania užívateľa na našich webových stránkach a rozbiehali marketingové kampane. Prenos vašich osobných údajov prebieha za účelom založenia alebo výkonu zmluvy s vami na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR kvôli nášmu oprávnenému záujmu vylepšovať a propagovať naše produkty na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a ak ste nám udelili svoj súhlas pre spracúvanie vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.
2. Prenos údajov s cieľom poskytnutia našich produktov a služieb
Aby sme vám poskytli naše produkty a vykonali naše služby môžeme preniesť vaše osobné údaje spoločnostiam v rámci skupiny Bodo Möller Chemie Group ako súčasť interného procesu na základe rozdelenia zdrojov. Prenos údajov stojí na našom oprávnenom záujme vykonávať interné administratívne činnosti efektívne a na oddelení zdrojov a vylepšovať naše produkty a služby podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
3. Prenos údajov z právnej povinnosti
Nad rámec toho prenášame osobné údaje len vtedy a v takom rozsahu, v ktorom existuje právna povinnosť a vzťahuje sa na nás. Prenos prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. policajným autoritám v prípade vyšetrovania zločinu alebo orgánom pre dohľad nad ochranou údajov).
4. Spracúvanie údajov mimo EÚ/EHP
Niektoré vaše údaje sa budú spracúvať taktiež v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), kde môže vo všeobecnosti prevládať nižšia úroveň ochrany údajov. V týchto prípadoch zabezpečujeme, napríklad cez štandardné zmluvné formulky s našimi zmluvnými partnermi, že sa pri vašich údajoch zaručí primeraná úroveň ochrany údajov. Informovali sme vás o súčasných vhodných zárukách ochrany v kontexte tohto dokumentu o ochrane údajov.
IV. Vymazanie vašich údajov
Údaje, ktoré spracúvame, budú vymazané alebo bude ich spracúvanie obmedzené v súlade s článkami 17 a 18 Nariadenia GDPR, pokiaľ sa výslovne neuvádza inak v tomto vyhlásení o ochrane údajov, údaje, ktoré ukladáme sa vymažú hneď ako sa stanú nepotrebnými pre ich zamýšľaný účel a vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými povinnosťami ukladania údajov. Ak sa údaje nevymažú, lebo je to nevyhnutné pre iné a právne prípustné účely, ich spracúvanie je obmedzené. To znamená, že sú údaje zablokované a nespracúvajú sa pre iné účely.
V. Vaše práva
1. Práva Dotknutých osôb
Nasledovné práva máte podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov vo všeobecnosti k dispozícii:

 • Právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme;
 • Právo žiadať opravu, vymazanie alebo obmedzené spracúvanie vašich osobných údajov;
 • Právo na prenosnosť údajov;
 • Právo predložiť sťažnosť orgánu pre ochranu údajov;
 • Kedykoľvek môžete zrušiť svoj súhlas s hromadením, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov s nasledovnou platnosťou. Pre bližšie informácie sa prosím odvolávajte na kapitoly uvedené vyššie, ktoré opisujú spracúvanie údajov na základe vášho súhlasu;
 • Právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov vášho vlastného oprávneného záujmu podľa čl. 1 písm. f Nariadenia GDPR, verejného zájmu alebo vytvárania profilu podľa čl. 6 ods. 1 písm. e), pokiaľ nie sme schopní dokázať pádne, opodstatnené dôvody, ktoré nahrádzajú vaše existujúce záujmy, práva a slobody alebo že takéto spracúvanie sa vykonáva za účelmi presadenia, uplatnenia alebo obrany právnych nárokov.

Ak si prajete uplatniť svoje práva, prosím, pošlite svoju žiadosť v kontaktnom formulári alebo nášmu firemnému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý je uvedený nižšie.
2. Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok môžete s ohľadom na ochranu osobných údajov kontaktovať nášho firemného úradnika pre ochranu údajov na nasledovnej adrese:
Úradník pre ochranu údajov
Peter Weiss
Bodo Moeller Chemie GmbH
Senefelderstraße 176
D-63069 Offenbach
Tel +49 (0) 69 838326-0
Fax +49 (0) 69 838326-166
E-mail privacy@bm-chemie.de

VI. Dodatok k vyhláseniu o ochrane osobných údajov
Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov zverejníme na našej webovej stránke. Akékoľvek dodatky nadobudnú platnosť ich zverejnením na našej webovej stránke. Odporúčame vám preto pravidelne navštevovať stránku, aby ste boli vždy informovaní o možných aktualizáciách.

Posledná aktualizácia: 02.08.2018