jazyk

CZ

Manažment kvality podľa EN 9120 pre letecký priemysel

Letecký a kozmický priemysel kladie tie najvyššie nároky na bezpečnosť, kvalitu a spoľahlivosť. Podniky nesú zodpovednosť za vyrobené výrobky voči leteckým úradom sami a v plnom rozsahu. Preto je rozhodujúce zabezpečiť kvalitu u dodávateľov pre letecký a kozmický priemysel na všetkých stupňoch dodávateľského reťazca. Certifikáciou centrálneho skladu v Offenbachu podľa EN 9120 spoločnosť Bodo Möller Chemie preukazuje, že ako distribútor špeciálnych chemikálií spĺňa pre odvetvie špecifické vysoké kvalitatívne požiadavky leteckého a kozmického priemyslu, čím je kompetentným partnerom pre distribúciu a prečerpávanie chemikálií pre letecký priemysel.

Norma EN 9120 popisuje požiadavky na zabezpečenie kvality kladené na obchodníka, ako aj požiadavky na skladovanie a predaj leteckých dielov. Tým je pokrytý celý letecký a kozmický sektor. Tak ako všetky štandardy skupiny EN 9100 sa aj EN 9120 zakladá na ISO 9001. Preto certifikácia obsahuje podľa EN 9120 aj certifikáciu podľa ISO 9001. Skupina noriem EN 9100 zahŕňa hlavne nasledujúce požiadavky:

  • Kompletný, pochopiteľný proces zaznamenávania celého dodávateľského reťazca určitého výrobku
  • Definovanie rozhraní smerom k zákazníkom a leteckým úradom v danom procese
  • Stanovenie, realizácia a dokumentácia overovacích a validačných činností
  • Stanovenie, realizácia a dokumentácia skúšok prvého prototypu

Rad noriem EN/AS 9100 a nasl. boli vytvorené spoločne organizáciami European Association of Aerospace Industries a US-amerikanischen Society of Automotive Engineers v roku 1999. Normy technicky zodpovedajú normám platným v Amerike, SAE AS 9100/9110/9120, ako aj japonskej norme JISQ 9100. Podľa EN/AS 9100 a nasl. tak certifikované podniky spĺňajú medzinárodné požiadavky leteckého a kozmického priemyslu.

Certificate EN 9120