jazyk

CZ

Odtlačok

Publikačné poznámky
Bodo Möller Chemie GmbH
Senefelderstrasse 176
63069 Offenbach am Main
Nemecko
Tel: +49 (0)69 838326-0
E-Mail: info(at)bm-chemie.de

Registračný súd: Amtsgericht Offenbach am Main

Číslo obchodného registra: HRB 8782

Identifikačné číslo pre daň z obratu: DE 111 617 612

Predstavenstvo
Frank Haug, Korinna Möller-Boxberger, Jürgen Rietschle

Návrh a realizácia
as.webnet


Napriek dôkladnej kontrole obsahu pri nastavovaní linkov na obsah externých stránok a napriek následným pravidelným kontrolám našim webmasterom, nedokážeme znášať zodpovednosť za obsah externých stránok. Za obsah príslušných prepojených stránok nesú zodpovednosť výlučne ich prevádzkovatelia. Vynakladáme maximálnu snahu aby sme zabezpečili aktuálnosť obsahu tejto stránky, jeho presnosť a úplnosť. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť možnosť chyby. Spoločnosť Bodo Möller Chemie neposkytuje žiadne záruky v súvislosti s včasnosťou, presnosťou, alebo úplnosťou materiálu publikovaného na tejto stránke a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za (materiálne aj nemateriálne) straty, alebo škody vzniknuté tretím stranám v súvislosti s použitím obsahu z web stránky, okrem prípadov kedy je možné preukázať, že zavádzajúce, alebo nesprávne informácie boli publikované so zámerom spôsobiť škodu, alebo ako následok hrubej nedbalosti. Na našich stránkach zvyčajne neidentifikujeme registrované ochranné známky a patentované názvy ani texty a obrazové údaje chránené autorskými právami. Avšak neprítomnosť takéhoto označenia v žiadnom prípade neznamená, že tieto názvy, obrazové údaje, alebo texty sú verejné v kontexte zákonných predpisov vzťahujúcich sa na ochranné známky a autorské práva.

Právne vyhlásenie
Obsah tejto web stránky pravidelne kontrolujú a aktualizujú pracovníci Bodo Möller Chemie. Bodo Möller Chemie nepreberá žiadnu zodpovednosť ani za presnosť, ani za úplnosť ani za stav týchto informácií ani za obsah ostatných web stránok prepojených linkami na túto stránku. Bodo Möller Chemie nemôže niesť zodpovednosť za prípadné škody spôsobené v súvislosti so sťahovaním obsahu. Bodo Möller Chemie nedokáže zaručiť, že neexistujú práva tretích strán v súvislosti s obsahom na tejto stránke, alebo na iných stránkach, ku ktorým je možný prístup.

Poznámky týkajúce sa autorských práv
Logá a ostatné ilustrácie prebraté od iných spoločností podliehajú pravidlám na ochranu autorských práv daných spoločností.
Podrobnosti o ochrane autorských práv podľa nemeckej legislatívy nájdete v nemeckej verzii vyššie.
Táto stránka je chránená podľa pravidiel na ochranu autorských práv. Žiadne časť tejto web stránky (text, ilustrácia, alebo informácia) sa nesmie použiť (tlačiť, publikovať, zverejňovať, atď.) v tlačenej ani v elektronickej forme, ani iným spôsobom spracovať, alebo upravovať na iné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bodo Möller Chemie, okrem prípadov súkromného, individuálneho použitia. Ak Bodo Möller Chemie súhlasí so zamýšľaným použitím, obsah našich stránok nesmie byť upravovaný a musí byť označený plným odkazom (vrátane hyperlinku) na príslušný zdroj.

Zodpovednosť
Bodo Möller Chemie nebude zahŕňať zodpovednosť za dostupnosť a bezproblémové poskytovanie informačných služieb partnerskými spoločnosťami na www.bm-chemie.de. Okrem toho Bodo Möller Chemie nepreberá žiadnu zodpovednosť ani povinnosť splniť zákonné ustanovenia služieb poskytovaných parnterskými spoločnsoťami na stránke www.bm-chemie.de. Z hľadiska činnosti partnerských spoločností sa vylučuje akákoľvek zodpovednosť.

Zastrešujúca legislatíva
Akékoľvek informácie, alebo údaje, ich použitie, prístup na stránky Möller Chemie ako aj akékoľvek konanie, tolerovanie, alebo opomenutie v súvislosti s web stránkami Bodo Möller Chemie budú podliehať výlučne nemeckej legislatíve.

Bodo Möller Chemie a ochrana údajov
Bezpečnosť osobných údajov, ako sú mená, adresy, telefónne čísla alebo e-mailové adresy je pre nás veľmi dôležitá. Preto sú naše aktivity na internete navrhnuté tak aby zodpovedali príslušným zákonom o ochrane a bezpečnosti údajov. V nasledujúcich odsekoch je popísané aké druhy informácií môžeme zhromažďovať a ako sa spracúvajú.

Osobné údaje
V zásade sa v Bodo Möller Chemie považuje ochrana vašich osobných údajoch za otázku najvyššej priority. Preto bez vášho súhlasu z našich stránok nezhromažďujeme žiadne osobné údaje. Je na vašom rozhodnutí, či sa rozhodnete dať nám tieto údaje k dispozícii, alebo nie, napríklad na základe registrácie, prieskumu mienky, alebo na podobné účely. Vo všeobecnosti používame takéto osobné údaje na odpovedanie na vaše dopyty, na spracovanie vašich objednávok, alebo na to aby sme vám sprístupnili špeciálne informácie, alebo ponuky. Okrem toho môže byť v rámci našich vzťahov so zákazníkmi potrebné ukladať, spracovávať, a podľa potrieb aj prenášať vaše osobné údaje našim spolupracujúcim spoločnostiam, tak aby mohli byť vaše požiadavky lepšie naplnené, prípadne na zlepšenie našich výrobkov a služieb, tak, že my (alebo v našom mene iná spoločnosť) používame tieto údaje na to aby sme vás informovali o aktuálnych ponukách Bodo Möller Chemie, ktoré by mohli byť prínosom pre vaše podnikanie, alebo na vykonávanie online prieskumu tak aby sme dokázali lepšie splniť vaše požiadavky. Údaje, ktoré už nie sú potrebné budú okamžite vymazané.
Samozrejme, rešpektujeme vaše rozhodnutie nedať nám vaše osobné údaje k dispozícii na použitie v rámci podpory vzťahov so zákazníkmi, hlavne na priamy marketing, alebo na účely prieskumu trhu. Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nepredáme tretej strane ani ich iným spôsobom nespeňažíme

Žiadne osobné údaje
Keď navštívite našu web stránku, niekedy sa môžu automaticky zhromažďovať isté údaje (nie prostredníctvom registrácie), tieto údaje sa však nespájajú s konkrétnou osobou (napr. použitý prehliadač, alebo operačný systém, názov domény web stránky odkiaľ ste začali, počet návštev, priemerný čas zotrvania na stránke, počet zobrazených stránok, atď.): Naši spolupracujúci partneri a naša spoločnosť tieto informácie používa na kontrolu príťažlivosti našej web stránky a na zlepšenie kvality jej obsahu.
"Cookies" - informácie, ktoré sa automaticky ukladajú na vašom počítači.
Je možné, že na vašom počítači sa budú ukladať informácie vo forme "cookie", ktoré nám ho pomáhajú identifikovať pri ďalšej návšteve. Cookies nám napríklad umožňujú upraviť web stránku, o ktorú máte záujem, alebo ukladať vaše kľúčové slová aby ste ich nemuseli pri každej návšteve znovu zadávať. Ak nechcete aby sme váš počítač dokázali identifikovať, nastavte si prehliadač tak aby z vášho hard disku vymazal všetky cookie, aby si z pamäte vymazal všetky cookie, aby všetky cookie blokoval, alebo aby vás pred uložením cookie varoval.


Deti
Deti by na stránkach Bodo Möller Chemie nemali poskytovať žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov, alebo inej zodpovednej osoby. Bodo Möller Chemie odporúča aby všetci rodičia a zodpovedné osoby poučili svoje deti o bezpečnom a zodpovednom používaní osobných údajov na internete. Bodo Möller Chemie nebude vedome zhromažďovať žiadne osobné údaje od detí, alebo ich akýmkoľvek spôsobom používať, prípadne ich zverejňovať akejkoľvek tretej strane bez príslušného oprávnenia.

Bezpečnosť
Bodo Möller Chemie zabezpečí bezpečnosť vašich osobných údajov. Vaše údaje budú dôsledne chránené pred stratou, poškodením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom, alebo neoprávneným zverejnením.

Linky na iné webstránky
Niektoré linky na tejto stránke sú napojené na iné web stránky, ktoré pervádzkujú tretie strany, ktoré nie sú pod kontrolou Bodo Möller Chemie. Web stránky, ktoré udržiavajú tretie strany na tejto web stránke nemôžu byť prezentované vo vlastnom rámci. Bodo Möller Chemie nekontroluje ani nepodporuje žiadne informácie,produkty, alebo služby na web stránkach stretí strán. Preto Bodo Möller Chemie žiadnym spôsobom nezaručuje presnosť ani iné aspekty informácií uvedených na iných web stránkach.
Bodo Möller Chemie si vyhradzuje právo na zmenu, aktualizáciu, alebo vymazanie informácií, produktov, alebo služieb, vrátane linkov prepájajúcich na iné web stránky, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochranné známky


Pozor
Všetky informácie o chemických a fyzikálnych vlastnostiach našich produktov ako aj technické odporúčania týkajúce sa ich použitia, či už verbálne, alebo písomné a informácie, ktoré vyplývajú z výsledkov skúšok, poskytujeme na základe našich najlepších vedomostí. Avšak tieto informácie sa majú považovať len za orientačné, bez záruky správnosti a bez toho aby bol nadobúdateľ zbavený povinnosti vykonávať svoje vlastné skúšky a pokusy aby si potvrdili praktickú vhodnosť produktu na daný účel. Nadobúdateľ je výlučne zodpovedný za aplikáciu, použitie a manipuláciu s produktom a pritom musí dodržať všetky právne a oficiálne požiadavky ako aj akékoľvek práva tretích strán. Okrem nich platia tiež naše všeobecné predajné a dodacie podmienky. Náš sortiment zahŕňa výrobky, ktoré podľa zákona o chemických látkach a podľa predpisov o nebezpečných látkach musia byť označené podľa stupňa rizika.
Klasifikácia týchto produktov sa nachádza v príslušných kartách bezpečnostných údajov k jednotlivým produktom.

Image sources
© antb - Istockphoto.com
© Konstantin Sutyagin – Fotolia.com
© WONG SZE FEI – Fotolia.com
© xy – Fotolia.com
© Eric Middelkoop – Fotolia.com
© yang yu – Fotolia.com
© Christa Eder – Fotolia.com
© svort – Fotolia.com
© mirubi - Fotolia.com
© 007 - Fotolia.com
© Dmitry - Fotolia.com
©SSilver-Abstract lights, Fotolia.com
©Eric Middelkoop - Chemical production facility at night, Fotolia.com
©Konstantin Sutyagin - Processor chip on circuit board background, Fotolia.com
©litu92458 - paint cans, Fotolia.com
© Image Source White-Wellington boots in garden, thinkstockphotos.in
©Anthony Brown - Lizard in light, istockphoto.com
© yang yu-Colored plastic bowls, Fotolia.com
© WONG SZE FEI - Enjoying the nature, Fotolia.com
© braverabbit, formula one race car, Fotolia.com
© xy-chain gear, Fotolia.com
© Christa Eder – Sicherheit, Fotolia.com
© svort – Jeans, Fotolia.com